Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace, Křečanská 630, 407 77 Šluknov,

je zařízení sociálních služeb, zřízené Ústeckým krajem a poskytuje pobytovou sociální službu domov pro seniory dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Domov pro seniory

Posláním domova pro seniory je poskytování celoroční pobytové sociální služby seniorům, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby, potřebují pomoc a podporu v nepříznivé sociální situaci. Senioři, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí ani využívat jiných typů služeb a potřebují nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a individuálně zaměřenou sociální službu.Účelem poskytované služby je zajištění důstojného dožití seniora, pokud možno udržením jeho sociálních kontaktů /například rodina, vrstevníci, blízké osoby/.

Cílem poskytování sociální služby je:

  • uživatel, který si udrží svoje schopnosti a soběstačnost co nejdéle
  • uživatel, který dovede s podporou trávit volný čas
  • uživatel, které mu je za podpory poskytována pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu
  • uživatel, který využívá běžně dostupné jiné služby
  • uživatel, který má přirozené vztahy s rodinou a blízkými osobami

Okruh osob, kterým je sociální služba určena:

Senioři nad 65 let, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život ve svém domácím prostředí, potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními či ambulantními službami nebo za pomoci rodiny či blízkých osob.

 • osoby po cévní mozkové příhodě,
 • osoby s degenerativním onemocněním mozku, jejichž situace vyžaduje stálou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.
 • osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním

Služby neposkytujeme:

– osobám, kterým lze péči zajistit jinak v jejich domácím prostředí

Zásady poskytované sociální služby:

 • Individuální přístup personálu – za samozřejmost pokládáme to, že ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Při poskytování služby přihlížíme ke schopnostem, možnostem, potřebám,přání a očekáváním klienta od služby.
 • Důstojnost – ve vztahu ke klientům vystupují zaměstnanci zdvořile,laskavě, partnersky, s projevy úcty, na základě individuálních potřeb. Při poskytování úkonů péče je zajištěna důstojnost při pozdravu a kontaktu, partnerských vztahů,soukromí.
 • Jednání na základě svobodné rozhodnutí – při poskytování sociální služby i při pracovním procesu pracujeme se svobodným rozhodnutím klientů. Zda chtějí či nechtějí se zúčastnit aktivit, které domov poskytuje, jak chtějí, jakým způsobem a v jakém rozsahu poskytovat péči.
 • Ochrana osobních a citlivých údajů – v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů zachováváme mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům klientů /zákon č. 101/2000Sb./.
 • Flexibilita – přizpůsobování sociální služby potřebám klientů. Nechceme  přizpůsobovat uživatele službě, které poskytujeme, ale naopak se snažíme službu, kterou uživateli nabízíme, přizpůsobovat jeho potřebám.
 • Spolupráce s rodinou – již při jednání se zájemcem o službu se snažíme udržet kontakt a podporu vzájemných rodinných vztahů. Vybudovat důvěru mezi pracovníky a členy rodiny, pokud si to klient  a rodina přeje.

Kapacita: 70 osob