Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj, činí zveřejněním níže uvedených základních prohlášení (poslání, cíle a okruh osob) vlastní veřejný závazek.

Poslání:

Poskytovat kvalitní, individuálně zaměřené, pobytové sociální služby osobám, které vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a nepříznivé sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Účelem poskytované služby je pomoc uživatelům, aby mohli přiměřeně svému věku a zdravotnímu stavu vést život, podobný co nejvíce tomu, který vedli ve svém přirozeném prostředí.

Cíle služby

Cílem služby je uživatel, který sám, s podporou nebo s pomocí:

 • dokáže využít svůj volný čas
 • udrží si co nejdéle své schopnosti a soběstačnost
 • zvládá péči o svoji osobu
 • využívá i jiné běžně dostupné služby
 • udržuje vztahy s rodinou a blízkými osobami

Okruh osob:
Senioři od 60 let věku trpící stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život ve svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními či ambulantními službami nebo za pomoci rodiny či blízkých osob.

Kapacita : 93 osob

Okruh osob:
Osoby od 60 let věku, trpící bipolární poruchou a osoby s poruchami kognitivních funkcí, opouštějící psychiatrické nemocnice / léčebny prostřednictvím CDZ a potřebují nepřetržitou pomoc druhé osoby.

Kapacita : 2 osoby

Službu neposkytujeme:
Osobám, kterým lze péči zajistit jinak v jejich domácím prostředí.

Zásady poskytované sociální služby

 • Individuální přístup – je samozřejmostí ke každému uživateli přistupovat individuálně. Při poskytování služby přihlížet ke schopnostem, možnostem, potřebám, přáním a očekáváním uživatele.
 • Důstojnost – ve vztahu k uživateli vystupovat zdvořile, laskavě, partnersky, s projevy úcty (např. oslovení, klepání při vstupu do pokoje, zajištění intimity, soukromí apod.)
 • Svobodná vůle uživatele – poskytovat sociální služby na základě svobodného rozhodnutí uživatele (např. účast na aktivitách, rozsah a způsob poskytované péče, využití jiné běžně dostupné služby, volba klíčového pracovníka apod.)
 • Ochrana osobních a citlivých údajů – v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů zachovat mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům uživatele dle zákona č.101/2000Sb.
 • Flexibilita – přizpůsobovat sociální službu potřebám uživatele (např. časový harmonogram, výběr stravy apod.)
 • Spolupráce s rodinou – zachovat kontakt a podporu vzájemných rodinných vztahů a vybudovat důvěru mezi pracovníky, rodinou a uživatelem na základě spolupráce a vzájemné komunikace.